SusanneHeltAlternativt

SusanneHeltAlternativt

SusanneHeltAlternativt

SusanneHeltAlternativt er min politiske blog som Byrådskandidat for Alternativet i Odense.Her vil jeg behandle politiske emner af både lokalpolitisk, landspolitisk og international karakter. Du skal være velkommen til at kommentere og debattere. Dog forbeholder jeg mig ret til at fjerne indlæg, hvor god debattone ikke bliver overholdt. Besøg også:
www.facebook.com/SusanneHeltAlternativt
http://www.instagram.com/susanne.baekholm
http://twitter.com/BaekholmSus

Pårørendepolitik

KommunalpolitikPosted by Susanne Bækholm Tue, March 20, 2018 17:04:46

Indlæg i forbindelse med punkt på Byrådets dagsorden om pårørendepolitik

Alternativet bakker naturligvis op om en pårørendepolitik og faktisk undrer det os, at Odense Kommune ikke allerede har retningslinjer for, hvordan pårørende kan inddrages og støttes, når familiemedlemmer eller andre nærtstående bliver alvorligt syge, fysisk eller psykisk.

Når en person rammes af sygdom, er det ikke kun en enkelt person, der bliver berørt. Der er sædvanligvis nærtstående, der bliver påvirket, måske helt konkret ved at de skal klare en masse praktiske opgaver, men i særdeleshed også psykisk.

Alternativet udarbejder altid politik ved i første omgang at lytte til de borgere, der har emnet tæt på kroppen, og til eksperter med indsigt i området.

Derfor glæder det os at se, at Kommunen vil bruge den fremgangsmåde, når pårørendepolitikken skal formuleres. Vi skal inddrage dem, der har selvoplevede erfaringer på området, som fx. Patient- og pårørendeforeninger, Demensvenner, Handicaprådet osv.

Det er dog vigtigt at understrege, at en pårørendepolitik ikke må blive en spareøvelse eller en sovepude for systemet. De pårørende skal ikke overtage de sædvanlige offentlige velfærdsopgaver, ligesom de borgere, der ikke har pårørende, der kan træde til, naturligvis skal have den samme hjælp, de samme muligheder og den samme støtte fra det kommunale system.  • Comments(0)//susanneheltalternativt.baekholm.dk/#post44

Folkeskole vs. privatskole

KommunalpolitikPosted by Susanne Bækholm Sun, February 25, 2018 14:50:36

Folkeskolen er og skal være det bærende element i samfundet. Det er her børnene dannes og udvikler sig, så vi fortsat kan bygge vores samfund på demokrati og tolerance. Privatskolerne bliver let små lukkede samfund, der henter deres elever fra “identiske” hjem, hvad angår samfundsmæssig status og kulturel baggrund.

Hvis folkeskolen skal kunne håndtere alle udfordringer med inklusion, etnisk mangfoldighed, forskellige læringsstile osv., skal lærernes arbejdsforhold forbedres, og folkeskolen skal sættes fri, så der kan tages højde for forskellighederne.

Vi skal genskabe respekten for lærerne og for folkeskolen, så folkeskolen igen kan indtage den plads, der rettelig tilkommer den: Den vigtigste demokratiskabende og demokratibærende institution i vores samfund.

(Bragt i Fyens Stiftstidende 01.03.18)

  • Comments(0)//susanneheltalternativt.baekholm.dk/#post43

Erfaringer med 30-timers uge

KommunalpolitikPosted by Susanne Bækholm Tue, January 16, 2018 10:13:50

Flere har reageret på det indlæg, jeg skrev som medlem af Baglandet, hvor vi blev spurgt, om vi havde nogle specielle ønsker til det nye byråd. Her foreslog jeg, at man skulle lave forsøg med 30 timers uge for offentligt ansatte.

På baggrund af det stillede spørgsmål er det naturligvis først og fremmest de kommunalt ansatte, mit forslag drejer sig om.

Det betyder imidlertid ikke, at private virksomheder ikke med fordel kan tilbyde deres medarbejdere en kortere uge. Det kan byrådet dog ikke bestemme. Derfor måtte jeg lægge den vinkel på mit indlæg.

Mange kan se det fordelagtige i kortere arbejdstid, men er bekymrede over finansieringen. Andre er bekymrede over, om det vil udløse ekstra arbejdspres, hvis det samme skal nås på kortere tid. Det faktum, at man kan konstatere et markant lavere sygefravær, kan råde bod på dette på grund af det større fremmøde hver dag.

Det vil være oplagt at køre 30 timers uge som et kommunalt forsøg - gerne med forskellige modeller - der løbende kan evalueres.

I mange private og offentlige virksomheder - både i Danmark og i udlandet - afprøver man forskellige modeller.

I ingen af de tilfælde, jeg kender til, har man kunnet måle nedsat udbytte - hos mange endog det modsatte. Derfor er der heller ikke nogen, der giver udtryk for, at forsøget skal stoppes igen.

I langt de fleste tilfælde tilbyder arbejdsgiveren derfor også en uændret løn til arbejdstagerne, i andre tilfælde kan man selv vælge, om man vil fastholde den længere arbejdstid, eller om man vil skære i arbejdstiden og tilsvarende i lønnen. Den kortere arbejdstid kan udmøntes som 4 dages uge, 5 kortere dage eller som opsparing af fridage til en ferieuge.

På andre arbejdspladser igen kan man erstatte arbejdstid med arbejdsgiverbetalt motion i arbejdstiden.

Her nogle konkrete eksempler:

IIH Nordic indførte 4 dages uge med uændret løn for at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Resultat: omsætnings- og bundlinjerekord plus en anerkendelse som landets bedste arbejdsplads.

Virksomheden Ankiro har gjort onsdag til fridag og kan bl.a. konstatere et markant fald i sygefraværet.

Et svensk rådgivningsfirma når med 6 timers arbejdsdag det samme eller lidt mere, end konkurrenterne når med deres 8 timers arbejdsdag.

Odsherred Kommune vil give medarbejderne mulighed for at holde fri om fredagen mod at arbejde lidt længere ugens fire første dage.

Mulighederne er mange. Derfor er emnet oplagt til afprøvning i det kommunale system.

(Bragt i Fyens Stiftstidende 18.01.18)  • Comments(0)//susanneheltalternativt.baekholm.dk/#post42

Topskattelettelser?

LandspolitikPosted by Susanne Bækholm Sat, January 13, 2018 15:55:13

Liberal Alliances kamp for topskattelettelser minder om et mislykket stand up comedyshow. Ganske uværdigt for folkestyret.

Selvfølgelig skal der ikke gives skattelettelser til de mest velbjærgede i samfundet. Skal der gives skattelettelser, skal det komme de laveste indkomster til gavn.

Bedre ville det være med en omlægning af skatterne til gavn for hele samfundet. Fjern momsen fra frugt og grønt, så det bliver billigere at spise sundt. Sænk generelt indkomstskatten og indfør i stedet grønne afgifter til gavn for grundvand, klima og miljø. Bekæmp skattely og læg flere skatter og afgifter på finansielle transaktioner, der kan føre til nye finanskriser.

Det vil gavne og give god mening for os alle, for samfundet og for vores fælles jord.

(bragt i Fyens Stiftstidende 22.01.18)  • Comments(0)//susanneheltalternativt.baekholm.dk/#post41

Vielse af homoseksuelle par

LandspolitikPosted by Susanne Bækholm Mon, January 08, 2018 14:53:59

En præst i den danske folkekirke skal efterleve de love og forordninger, der hersker i Danmark. I Danmark kan to af samme køn indgå ægteskab via en vielse i folkekirken. Af den grund skal en præst naturligvis også foretage sådanne vielser. Vil præsten ikke det, kan han/hun ikke varetage sit job på korrekt og anstændig vis. Præsten må derfor søge et embede uden for folkekirken.

Personligt mener jeg dog, at kirke og stat bør adskilles. Det bør være en offentlig myndighed, der godkender og registrerer indgåelse af et ægteskab. Ønsker ægteparret en religiøs bekræftelse på ægteskabet, kan de efterfølgende få en velsignelse af deres forhold i en kirke.

(Bragt i Fyens Stiftstidende 12.01.18)  • Comments(0)//susanneheltalternativt.baekholm.dk/#post40

Vollsmose

KommunalpolitikPosted by Susanne Bækholm Wed, January 03, 2018 11:29:14

Igen og igen fremstilles Vollsmose som et problem. Men hvori ligger problemet? Er det området som sådan med 5 søer, knap 6 km af Odense Å og 70 hektar grønne områder? Næppe! Er det bygningerne med de mange store, lyse lejligheder? Næppe! Er det hensigtsmæssig problemløsning at rive bygningerne ned? Næppe.

Problemerne i Vollsmose er ikke bygningsafhængige. Problemet er, at Vollsmoses indbyggere har sværere levevilkår end de fleste andre odenseanere. Der skal arbejdes målrettet med det menneskelige og sociale, dvs. bedre skolegang, bedre uddannelse, bedre jobmuligheder og gode fritidstilbud, og helt specielt skal vi have fokus på børnene.

Vi skal ikke rive bygninger ned og tvangsflytte beboere, men fremadrettet må man sørge for en mere blandet befolkning i hele byen.

Vollsmose skal lukkes op og blive en helt almindelig bydel med umiddelbar trafikal sammenhæng med resten af byen.


(Bragt i Fyens Stiftstidende 06.01.18)

  • Comments(0)//susanneheltalternativt.baekholm.dk/#post39

30-timers uge - Det koster ikke noget

KommunalpolitikPosted by Susanne Bækholm Wed, January 03, 2018 10:28:57
Som medlem af Baglandet har jeg den 22. december foreslået det nye byråd at indføre 30-timers uge for offentligt ansatte. Det har fremkaldt en reaktion fra Siggi Forberg den 29. december, hvor han spørger ”Hvad med finansieringen?”

Det er let at svare på, for det koster ikke noget – måske lidt i forbindelse med omlægningen, men meget hurtigt er udgifterne tjent ind, og langsigtet kan det betyde en besparelse.

Når vi i Alternativet opfodrer arbejdsmarkedets parter til at sænke arbejdstiden fra 37 timer til 30 timer, kan vi læne os op ad en lang række eksempler. Således viser erfaringer og forsøg fra andre lande, bl.a. Sverige, at produktiviteten vil stige. I nogle af de større industrivirksomheder, hvor udbyttet i højere grad er målbart, har man helt kontante beviser på, at man ikke alene kan holde niveauet, når man nedsætter arbejdstiden, man kan endog registrere øget produktion.

Sænkes arbejdstiden i offentligt regi, kan man spare enorme beløb fra overførselsindkomster og udgifter til sygdom, stress, nedslidning og behandling.

I tidligere tider var arbejdstiden i Danmark markant højere, end den er nu. Arbejdstiden er blevet sænket af flere omgange, men på intet tidspunkt har det resulteret i lavere effektivitet og dårligere økonomi. Tværtimod.

Den konstante stresstilstand, som specielt mange børnefamilier lider under, betyder mange sygemeldinger både enkeltdage, men også egentlige langtidssygemeldinger, der så igen kræver en langsom og bekostelig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Her kan specielt de offentlige arbejdspladser profitere ved en besparelse på de ekstra udgifter, der er forbundet med hver eneste sygemelding. Men endnu vigtigere end den økonomiske fordel er de menneskelige fordele.

En arbejdsuge på 30 timer betyder mindre stress, mere overskud i hverdagen og større arbejdsglæde. Det har igen en afsmittende virkning på børnenes opvækst, at de har forældre, der har tid til rolig kvalitetstid i familien. En harmonisk barndom kan være forudsætningen for et velfungerende voksenliv - og dermed færre voksne på offentlige ydelser. Effekten - både for det enkelte menneske og på de offentlige udgifter - er altså langtidsholdbar. For alle parter er det en klar win-win situation.

Vi må håbe, at man i byrådet er modig nok til at sætte forsøg i gang.

(bragt i Fyens Stiftstidende 03.01.18)  • Comments(0)//susanneheltalternativt.baekholm.dk/#post38

FS Baglandet om kultur

KommunalpolitikPosted by Susanne Bækholm Thu, December 21, 2017 21:57:02

Odense er inde i en positiv udvikling og er nu kommet på landkortet, når der tales om kultur og underholdning. Det er godt og positivt og noget, som fortjener kommunalt tilskud. Men med omtanke!

Kunst og kultur er først og fremmest mennesker.

Derfor skal kunst og kultur ind i borgernes og byens hverdag – i vuggestuer, børnehaver, skoler, plejehjem, dagcentre og alle de steder, hvor borgere mødes eller bor.

Der skal være god adgang til fysiske rammer, der giver plads til udfoldelse, øvelokaler til musikere, værksteder til kunsthåndværkere, adgang til byens rum for kunstnere.

Man kan godt leve uden kultur, men man kan ikke leve godt uden kultur.

(Bragt i Fyens Stiftstidende 29.12.17)

  • Comments(0)//susanneheltalternativt.baekholm.dk/#post37
Next »